نرده استیل

پروژه مهراباد – نصاب آقای افتخاری

پروژه مهراباد – نصاب آقای افتخاری

نرده استیل

پروژه مهراباد – نصاب آقای افتخاری

نمونه کار استیل

پروژه زعفرانیه – نصب نرده 4 خط راه پله

نرده استیل

پروژه خیابان جی – نصب حفاظ بالکن

نرده استیل

پروژه لویزان

1- نصب نرده مخصوص تردد سالمند
2- جانپناه مورد تایید آتش نشانی
3- نرده منحنی باغچه

پروژه خیابان یاسر – نصب جانپناه پنجره

نمونه کار 1

پروژه خیابان الف

1- نصب نرده 5 خط استیل برای 7 طبقه

2- نصب نرده حصاری طبق تاییدیه آتش نشانی

نرده استیل

پروژه لویزان

1- نصب نرده مخصوص تردد سالمند

2- جانپناه مورد تایید آتش نشانی

3- نرده منحنی باغچه

نرده استیل

پروژه خیابان فرشته – نصب نرده استیل